PODMÍNKY UŽITÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady zpracovaní a ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním webové stránky www.krka-vzdelavani.cz

Správcem osobních údajů je společnost VANADOO s.r.o., se sídlem Hausmannova 3003, 143 00, Praha 4. Správce se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Správce shromažďuje a zpracovává tyto vaše osobní údaje:

 • informace, které Správci poskytnete vyplněním registračního formuláře nebo které nám sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, či jiného obdobného zařízení

 • též informace týkající se Vaší účasti na akci, kontaktní údaje, včetně informací týkajících se uživatelského účtu člena v rámci Webové stránky, komunikačních údajů (záznamů o korespondenci s účastníkem), údaje o absolvovaných školeních atd.

 • automaticky sbírané informace o vašich návštěvách Webové stránky, které může Správce shromažďovat za účelem zajištění řádného a pohodlného provozu Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL).

 • informace týkající se vaší komunikace s námi prostřednictvím Webové stránky.

 

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme

 • údaje vztahující se k účasti na vzdělávacích akcích pořádaných společností KRKA s.r.o.  zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o absolvovaných školeních a jejich obsahu, zpracováváme pro účely správy prezence na akci a vyhodnocení k účelu zlepšení organizace akce;

 • ke komunikaci s Vámi pomocí e-mailových kampaní, které informují o události, ke které jste se přihlásili

 • údaje týkající se zákaznického a klientského chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb

 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu Webových stránek

 • zpracovávané údaje též využíváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)

 • kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • v rámci kontaktního formuláře na Webových stránkách zpracováváme emailovou adresu, dotaz a IP adresu za účelem zodpovězení dotazů.

 • pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

 

Poskytování vašich osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s účastí na akci a pořádáním akcí, jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Správce a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází, IT sítí nebo účetní specialisté. Přístup těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetí stranou jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

 

Třetí stranou, která uchovává vaše osobní údaje je zadavatel akce:  KRKA ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Souhlas s focením během konference

 • Registrací a účastí na akci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány společností Vanadoo s.r.o., Krka s.r.o. nebo osobami přednášejícími  pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce.

 • Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.

 • Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

 • Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen(a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni, případně budete ze záznamu vystřiženi.

 

Doba zpracování

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

V případě registrace k účasti na akci, se tak děje po dobu akce a následně po dobu 10ti let ode dne ukončení akce.

V případě zodpovězení dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce.

 

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i Webová stránka používá cookies. Na základě anonymních datových objektů například Geometry Global sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte si ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto Webových stránek.

 

Web tracking

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen  Google). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html 

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Chování uživatelů

Uživatel nesmí zasahovat při používání této Webové stránky do její bezpečnosti, nemůže Webovou stránku využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst Webové stránky. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva k těmto stránkám.

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Veškerý obsah Webové stránky je poskytován bez záruky a Správce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním Webové stránky, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

 

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům – kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů

 

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají

 • provedli výmaz vašich osobních údajů – zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny)

 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků)

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci akcí zveřejněných na této webové stránce, prosím, kontaktujte správce e-mailem na linda@vanadoo.cz